สมัครเป็น ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นยูคอน

 

ขั้นตอนการสมัคร ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นยูคอน

บริษัท ไทยรุ่งเอ็นเนอร์จี จำกัด ขายส่งน้ำมันเครื่อง และน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม ภายใต้แบรนด์สินค้า ยูคอน เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่อง และน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มธุรกิจรถบรรทุก ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจก่อสร้าง และโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีทีมสนับสนุนการขาย คอยให้คำแนะนำปรึกษา และความรู้ด้านเครื่องยนต์และผลิตภัณฑ์ตลอดการขายกับตัวแทนจำหน่าย

ผู้ที่สนใจสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น แจ้งความจำนงโดยให้ข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

  • สถานที่ที่จะขอเป็นตัวแทนจำหน่ายศูนย์ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ระบุสถานที่ตั้งให้ชัดเจน
  • จัดทำแผนการตลาด กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และพื้นที่ลูกค้าเป้าหมาย

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการ สมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น

  • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
  • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
  • หนังสือมอบอำนาจทำการแทน (ถ้ามี)

หมายเหตุ :

  • เอกสารสำเนาตามรายการข้างต้น ต้องลงรายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้องด้วย

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งข้อมูลดังกล่าวได้ที่ สำนักงานขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น บริษัทไทยรุ่งเอ็นเนอร์จี จำกัด 1429 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 02-792-9222

ติดตามเรา