How to สลับยาง ให้ใช้ได้นานๆ

How to สลับยาง ให้ใช้ได้นานๆ

ยางรถยนต์มีอายุการใช้งาน  เมื่อใช้ไปนานๆ ยางอาจเสื่อมสภาพ เช่น ดอกยางหมด ยางแข็ง ยางบวม ดังนั้น อีกสิ่งสำคัญในการดูแลรถก็คือการเปลี่ยนยางรถยนต์ แต่หากคุณยังไม่พร้อมจะเปลี่ยนยางใหม่ … อ่านเพิ่มเติม