online service

พ.ร.บ. มีไว้เพื่ออะไร ทำไมต้องจ่ายทุกปี?

พ.ร.บ. มีไว้เพื่ออะไร ทำไมต้องจ่ายทุกปี? ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ล้วนแต่ต้องมีการจ่ายค่า ภาษี และ พรบ. ต่ออายุในทุกๆปี … อ่านเพิ่มเติม