น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน จากปิโตรเลียมมีวิธีการผลิตอย่างไร?

น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน จากปิโตรเลียม มีวิธีการผลิตอย่างไร? – น้ำมันดิบที่ผ่านการคัดเลือก จะถูกส่งไปที่ หอกลั่นบรรยากาศ เพื่อจะนำมาแยกเอาส่วนเบาที่เป็นเชื้อเพลิงก่อน แล้วค่อยส่งมากลั่นต่อในหอกลั่นสูญญากาศ ในส่วนของ น้ำมันหล่อลื่น จะถูกแยกออกมาด้านข้างของหอกลั่น มีทั้งแบบที่เป็นความหนืดต่ำ ความหนืดปานกลาง และความหนืดสูง

น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน

ในที่นี้จะกล่าวถึง ประเภทและวิธีการผลิตของน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในสารหล่อลื่นที่อยู่ในรูปของของเหลว

ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่อง

ประเภทของ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน

น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานที่ใช้ในการผลิตสารหล่อลื่นนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานจากพืชหรือสัตว์

งานหลายๆ อย่างในสมัยก่อนจะนิยมใช้น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานจากพืชหรือสัตว์ แต่เนื่องจากมีความคงตัวทางเคมีต่ำทำให้น้ำมันเสื่อมสภาพได้ง่ายในขณะใช้งาน จึงไม่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน นอกจากนี้เมื่อจะนำมาใช้งานจะต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพทำให้ราคาสูงขึ้น แต่ยังมีใช้อยู่บ้างในงานหล่อลื่นบางชนิดที่ต้องการคุณสมบัติพิเศษ หรือใช้เพิ่มคุณภาพให้ให้น้ำมันหล่อลื่นที่ผลิตจากน้ำมันปิโตรเลียม

น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานจากปิโตรเลียมหรือน้ำมันแร่

เป็นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบในหอกลั่น เป็นส่วนที่แยกได้จากก้นหอกลั่นบรรยากาศ เป็นพวกน้ำมันเตา ไข และยางมะตอย แล้วนำมากลั่นต่อในหอกลั่นสุญญากาศ จะสามารถแยกเอาน้ำมันแร่หรือน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานออกมาได้ ส่วนที่เหลือเป็นส่วนที่หนักอยู่ก้นหอกลั่นสุญญากาศสามารถนำไปผลิตยางมะตอยได้  น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานที่ได้จากการกลั่นแยกภายใต้สุญญากาศนี้ ปกติคุณภาพจะไม่ดีพอที่จะนำมาใช้ในการผลิตน้ำมันหล่อลื่นจึงต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อกำจัดเอาสารที่ไม่ต้องการออก เพื่อให้มีความคงตัวเชิงเคมี และเชิงความร้อนสูง

การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานจากปิโตรเลียม  

  • การสกัดด้วยตัวทำละลาย (Solvent Extraction)เป็นการกำจัดสารจำพวกอะโรเมติก ด้วยตัวทำละลายเพื่อปรับปรุงให้น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานมีดัชนีความหนืดสูงขึ้น มีสีใสขึ้น และไม่เกิดการรวมตัวกับออกซิเจน
  • การเติมไฮโดรเจน (Hydrofining)เป็นกรรมวิธีการเติมไฮโดรเจนเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงรูปโมเลกุลของสารประกอบไนโตรเจน กำมะถัน กรด และไฮโดรคาร์บอนที่ไม่อิ่มตัว จะทำให้น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานมีสีสวยขึ้นและคงตัวได้นาน เขม่าน้อยลง มีความต้านทานการรวมตัวกับออกซิเจนสูง สลายตัวได้ยาก ไม่เกิดยางเหนี่ยวทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • การแยกไข (Dewaxing)เพื่อให้มีจุดไหลเทต่ำ สามารถใช้งานในบริเวณที่สภาพอุณหภูมิต่ำๆ หรือในฤดูหนาวได้ดี
  • การแยกแอสฟัลต์ (Asphalt Separation) เป็นการแยกเอาสารจำพวกยางมะตอย ออกจากน้ำมันหล่อล่นพื้นฐาน

น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานจากน้ำมันสังเคราะห์

เป็นน้ำมันที่สังเคราะห์ขึ้นด้วยกระบวนการทางเคมี วัสดุที่นำมาสังเคราะห์ส่วนใหญ่นำมาจากน้ำมันปิโตรเลียม ซึ่งน้ำมันสังเคราะห์ที่ใช้กันมีอยู่หลายชนิด และมีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นส่วนใหญ่จะใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานในงานพิเศษเฉพาะที่ต้องการคุณสมบัติพิเศษ เช่น ในด้านดัชนีความข้นใสสูง จุดไหลเทต่ำ และมีการระเหยต่ำ เป็นต้น

กระบวนการผลิตน้ำมันเครื่องและน้ำมันอื่นๆ ของ Yukon Lubricants

โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานจากปิโตรเลียม มาผลิตเป็น น้ำมันหล่อลื่นสำเร็จรูป เพราะมีคุณภาพดีและราคาถูก ส่วนน้ำมันพืชหรือน้ำมันจากสัตว์ และน้ำมันสังเคราะห์จะนำไปใช้ในงานที่ต้องการคุณสมบัติพิเศษต่างๆ บางอย่างเท่านั้น

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นยูคอน ได้ที่