น้ำมันยูคอนกับกระบวนการผลิตมาตรฐาน ISO 9001 , ISO 14001


กระบวนการผลิตมาตรฐาน ISO 9001 , ISO 14001

ISO 9001 เป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีแนวคิดในการจัดวางระบบบริหารงานที่เป็นระบบ ที่ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่ง น้ำมันยูคอน ของเราก็ได้ผ่านการรับรองแล้ว

ISO 14001 เป็นระบบบริหารงานที่เป็นมาตรฐานในการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการป้องกันมลพิษและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากล

กระบวนการผลิตน้ำมันหล่อลื่นของ YUKON LUBRICANTS ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ในเรื่องของการควบคุมคุณภาพ ซึ่งเราใส่ใจในทุกๆกระบวนการผลิต เช่น
1.ตรวจสอบความสะอาดภายใน
2.การบรรจุน้ำมันที่มีมาตรฐาน
3.สุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำมันในทุกๆกระบวนการผลิต
4.ตรวจเช็คการซีลฝาถังหลังการบรรจุ

นอกจากนี้ YUKON LUBRICANTS ยังได้รับมาตรฐาน ISO 14001 ในการป้องกันมลภาวะที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นยูคอน ได้ที่