YUKON TOTAL CARE SOLUTION

การให้บริการครบวงจรจาก น้ำมันหล่อลื่นยูคอน (Yukon)

การให้บริการครบวงจรของ น้ำมันหล่อลื่นยูคอน (YUKON) ยึดถือการปฏิบัติตามหลักการในปณิธาน “ดูแลไปด้วยกัน (CARE TOGETHER)” ในการทำงานของฝ่ายขาย และฝ่ายประสานงานในเชิงรุก เพื่อเป็นส่วนร่วมในการดูแลธุรกิจของคุณไปด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักๆ คือ

  • เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นได้อย่างถูกต้อง
  • เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่นให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
  • เพื่อช่วยเพิ่มระยะเวลาในการทำงานของยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ให้ยาวนานยิ่งขึ้น

ยูคอน(YUKON) จึงขอนำเสนอ การให้บริการครบวงจร ให้กับลูกค้าที่ต้องการดูแลทั้งก่อน และหลังการขาย ซึ่งสามารถตอบสนองทุกความต้องการให้กับลูกค้า ภายในชื่อ “YUKON TOTAL CARE SOLUTION

YUKON TOTAL CARE SOLUTION

การให้บริการที่ครบวงจรจาก น้ำมันหล่อลื่นยูคอน (Yukon)

  • บริการแนะนำ วิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

บริการสนับสนุนข้อมูลเชิงเทคนิค ให้คำปรึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ คำแนะนำในการใช้งาน และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น สำหรับลูกค้าที่ต้องการข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่น โดยทีมวิศวกรเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการที่แท้จริงมากที่สุด สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ และเครื่องจักร ช่วยลดการใช้พลังงาน ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์และเครื่องจักรได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น

  • บริการบำรุงรักษา

บริการทดสอบ และติดตามคุณภาพน้ำมันหล่อลื่น ระหว่างการใช้งาน เพื่อวิเคราะห์ และประเมินคุณภาพน้ำมันหล่อลื่นระหว่างการใช้งาน ว่ายังมีความเหมาะสมที่จะใช้งานต่อไปได้หรือไม่ อีกทั้งช่วยประเมินสภาพของเครื่องยนต์/ เครื่องจักร ว่ามีความผิดปกติขึ้นหรือไม่

ทีมงานของ ยูคอน พร้อมเครื่องมือเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เข้าไปทำการเก็บตัวอย่างและส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการที่มีความน่าเชื่อถือ และประเมินผลคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่นที่กำลังใช้งาน ซึ่งรายงานผลให้ทราบได้ภายใน 15-20 วัน

  • บริการสรุปผลการใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

บริการเข้าสำรวจการใช้งาน ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น เพื่อตรวจสอบการใช้งานน้ำมันหล่อลื่นตลอดทั้งกระบวนการผลิตหรือจนถึงเวลาเปลี่ยนถ่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น เพื่อตรวจสอบผลการใช้งานและสรุปผลการใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำอย่างใกล้ชิด

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องยูคอน ได้ที่