วิธีการโอนรถ

การโอนรถแบบ โอนลอย คืออะไร?

การโอนรถ แบบโอนลอย คือ การที่เจ้าของรถ ขายรถให้กับผู้ซื้อ โดยที่เจ้าของรถไม่ได้ไปโอนที่ขนส่งด้วยตัวเอง แต่ใช้วิธีเซ็นชื่อบนเอกสารแทน ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ รถบรรทุก หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ซึ่งผู้ที่ซื้อรถยนต์ไปจะต้องไปทำเรื่องทั้งหมดที่กรมขนส่งด้วยตัวเอง

การโอนรถ แบบโอนลอย คืออะไร ? มีผลเสียทางกฎหมายอย่างไร

การโอนรถ แบบโอนลอย ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

  • สมุดคู่มือทะเบียนรถยนต์ (เล่มรถ)

โดยในเล่มจะระบุข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถ เช่นปี สี, รหัสเครื่อง, รหัสตัวถัง, ชื่อผู้ครอบครอง, ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ และในเล่มหน้าที่ 16 จะเป็นรายการ การเสียภาษีประจำปี ส่วนหน้าที่18 จะระบุประวัติต่างๆ เกี่ยวกับตัวรถ เช่น เปลี่ยนเจ้าของ, แจ้งย้ายแจ้งดัดแปลงต่างๆ, แจ้งติดแก็ส, แจ้งจอด เป็นต้น ในการโอนลอย เจ้าของรถจะต้องเซ็นชื่อตรงช่องผู้ถือกรรมสิทธิ์

เล่มรถ
credit : autospinn

 

  • หนังสือสัญญาซื้อ-ขายรถ 

เป็นหนังสือสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยจะต้องกรอกทุกรายละเอียด เช่น วันที่, รายละเอียดผู้ขาย, รายละเอียดผู้ซื้อ, ราคาซื้อขาย, กำหนดการมัดจำและรับรถยนต์ ค่าใช้จ่ายในการโอนว่าผู้ใดเป็นผู้ออกค่าโอน, ลงชื่อผู้ซื้อผู้ขายและพยาน รวมถึงระบุวันเวลาที่ขาย หนังสือสัญญาถือเป็นเอกสารที่สำคัญมาก ซึ่งใช้แสดงประกอบการโอน และมีผลทางกฎหมาย (ในสัญญาซื้อขาย ให้ระบุว่ายังไม่ได้ทำการโอนกรรมสิทธิ์อย่างถูกต้อง และควรมีพยานด้วย)

ศัพท์ประกันภัยรถยนต์

  • แบบคำขอโอนและรับโอน

เป็นเอกสารของกรมขนส่งทางบก ต้องระบุวันที่, ชื่อรายละเอียดผู้โอน ผู้รับโอน, เลขทะเบียน รายละเอียดเกี่ยวกับรถที่โอน, ราคาซื้อขาย และต้องลงรายมือชื่อทั้งผู้โอนและผู้รับโอน ให้ไว้ครบทุกช่อง (ลายเซ็นต้องเหมือนกับที่เซ็นในเล่มรถ)

แบบคำขอโอน
credit : autospinn

 

  • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของผู้ขาย

บัตรประชาชนจะต้องไม่หมดอายุ และต้องตรงกับในเล่มรถ หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จะต้องแนบเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลด้วย เจ้าของรถจะต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน พร้อมกับเซ็นชื่อ (ลายเซ็นต้องเหมือนกับที่เซ็นในเล่มรถ) ในกรณีที่เจ้าของรถขายต่อกับผู้ซื้อโดยตรง จะต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลายเซ็นของผู้ซื้อด้วย

หนังสือมอบอำนาจ
credit : autospinn

 

  • หนังสือมอบอำนาจ

ใช้ในกรณีที่เจ้าของรถไม่สามารถไปดำเนินการด้วยตัวเอง ในส่วนของการโอนลอย เจ้าของรถจะต้องเซ็นชื่อตรงช่อง ผู้มอบอำนาจ (ลายเซ็นต้องเหมือนกับที่เซ็นในเล่ม)

ใบเคลม

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาสำหรับการโอนลอย

ถ้าหากยังไม่ได้ไปทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ ที่กรมขนส่ง เมื่อรถที่ขายไปเกิดปัญหา เช่น ถูกใบสั่งจราจร, มีคดีเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุบนท้องถนน, นำไปก่อเหตุอาชญากรรม, นำไปขายต่อแบบผิดกฎหมาย เจ้าของรถเดิมที่มีชื่อตามเล่มทะเบียนรถ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากยังถือว่าเป็นเจ้าของรถคันดังกล่าวอยู่

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์จากยูคอน ได้ที่