ASEAN BUSINESS AWARDS

THE PRIDE OF THAILAND
THE WINNER OF ASEAN BUSINESS AWARDS 2016

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของพวกเรา รางวัล ASEAN Business Awards (ABA) เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดย Business Advisory Council (ASEAN-BAC) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีความโดดเด่นในกลุ่มธุรกิจประเทศอาเซียน ซึ่งในปี 2016บริษัท ไทยรุ่งเอ็นเนอร์จี จำกัด เป็นตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวของประเทศไทยในเวทีอาเซียนที่ได้รับรางวัลนี้

YUKON LUBRICANTS ได้รับรางวัล ASEAN Business Awards 2016 วันที่ 5 ก.ย. 2559

สอบถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็น