การให้บริการแบบครบวงจรจาก “ น้ำมันหล่อลื่นยูคอน ”

ยูคอนยึดถือการปฏิบัติตามหลักการในปณิธาน “ดูแลไปด้วยกัน (CARE TOGETHER)” และการทำงานของฝ่ายขายและฝ่ายประสานงานในเชิงรุก เพื่อเป็นส่วนร่วมในการดูแลธุรกิจของคุณไปด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักๆ คือ

  1. เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นได้อย่างถูกต้อง
  2. เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่นให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
  3. เพื่อช่วยเพิ่มระยะเวลาในการทำงานของยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ให้ยาวนานยิ่งขึ้น

ยูคอนจึงขอนำเสนอการให้บริการแบบครบวงจร สำหรับลูกค้าที่ต้องการการดูแลทั้งก่อนและหลังการขาย ซึ่งสามารถตอบสนองทุกความต้องการให้กับลูกค้า ภายในชื่อ “YUKON TOTAL CARE SOLUTION” ดังนี้

  1. การบริการแนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

บริการสนับสนุนข้อมูลเชิงเทคนิค ให้คำปรึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ คำแนะนำในการใช้งาน และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น สำหรับลูกค้าที่ต้องการข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่น โดยทีมวิศวกรเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการที่แท้จริงมากที่สุด สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ และเครื่องจักร ช่วยลดการใช้พลังงาน ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์และเครื่องจักรได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น

  1. แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

บริการทดสอบและติดตามคุณภาพน้ำมันหล่อลื่นระหว่างการใช้งาน เพื่อวิเคราะห์และประเมินคุณภาพน้ำมันหล่อลื่นระหว่างการใช้งาน ว่ายังมีความเหมาะสมที่จะใช้งานต่อไปได้หรือไม่ อีกทั้งช่วยประเมินสภาพของเครื่องยนต์/ เครื่องจักร ว่ามีความผิดปกติขึ้นหรือไม่

ทีมงานของยูคอนพร้อมเครื่องมือเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เข้าไปทำการเก็บตัวอย่างและส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการที่มีความน่าเชื่อถือ และประเมินผลคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่นที่กำลังใช้งาน ซึ่งรายงานผลให้ทราบได้ภายใน   15-20 วัน

  1. การบริการสรุปผลการใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

บริการเข้าสำรวจการใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่น เพื่อตรวจสอบการใช้งานน้ำมันหล่อลื่นตลอดทั้งกระบวนการผลิตหรือจนถึงเวลาเปลี่ยนถ่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น เพื่อตรวจสอบผลการใช้งานและสรุปผลการใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำอย่างใกล้ชิด

สอบถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็น