การเทียบเบอร์ความหนืดของน้ำมันหล่อลื่นแต่ละประเภท

    ค่าความหนืดของน้ำมันหล่อลื่นนั้นมีหลายมาตรฐาน แต่สามารถแบ่งเป็น 2   มาตรฐาน หลักๆ ดังนี้

  • มาตรฐาน ISO ย่อมาจาก International Organization for Standardization ซึ่งแสดงค่าความหนืดของน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม
  • มาตรฐาน SAE ย่อมาจาก Society of Automotive Engineering ซึ่งแสดงค่าความหนืดของน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์

    ซึ่งเบอร์ความหนืดแต่ละมาตรฐานอาจจะเป็นตัวเลขที่แตกต่างกันมาก หลายๆคนจึงจะเข้าใจว่าค่าความหนืดก็แตกต่างกันด้วย ซึ่งจริงๆ แล้วเบอร์ความหนืดเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้แทนค่าความหนืดที่แท้จริงของน้ำมันหล่อลื่นในแต่ละมาตรฐานเท่านั้น บางคนอาจจะเข้าใจว่าน้ำมันหล่อลื่นแต่ละประเภทจะมีความหนืดเท่ากันถ้าเบอร์เท่ากัน แต่ในความเป็นจริงแล้วอาจจะแตกต่างกัน และเบอร์ที่ต่างกันในน้ำมันคนละประเภทอาจมีความหนืดใกล้เคียงกันก็ได้  ซึ่งหลักสำคัญในการดูก็จะต้องดูว่าเป็นเบอร์ความหนืดมาตรฐานใด ถ้าจะเทียบความหนืดจากมาตรฐาน ISO เป็นมาตรฐาน SAE  นั้นสามารถเทียบได้โดยใช้ตารางเทียบเบอร์ความหนืดที่เป็นมาตรฐานสากล ดังรูปที่แสดงข้างล่าง

รูปจากหนังสือ เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น

สอบถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็น