รางวัลคุณภาพ
THAILAND TRUSTED MARK
คือ ตราสัญลักษณ์ รับรองคุณภาพสินค้าที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสินค้าและบริการของไทยที่ผลิตใน ประเทศไทยซึ่งสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองจาก Thailand Trusted Mark จะมีคุณภาพที่ดีเยี่ยม ซึ่งผู้ซื้อสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับสินค้าและบริการที่ดี ผลิตภัณฑ์น้ำมันของ YUKON LUBRICANTS เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลคุณภาพสินค้า ที่มีคุณภาพผ่าน การรับรองจาก Thailand Trusted Mark ซึ่งสามารถยืนยันได้ว่า YUKON LUBRICANTS เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือในด้านคุณภาพ มาตรฐาน และบริการ
VOLVO GROUP TRUCK TECHNOLOGY
นอกจากรางวัลสัญลักษณ์คุณภาพอย่าง Thailand Trusted Mark แล้ว YUKON LUBRICANTS ยังได้รับการ รับรองคุณภาพน้ำมันเครื่อง ULTIMATE S3 X จากสถาบัน Volvo Group Truck Technology ซึ่งเป็นสถาบันที่ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซล และเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ได้รับรองคุณภาพน้ำมันเครื่อง YUKON Ultimate S3 X ว่ามีคุณสมบัติสูงและผ่านมาตรฐานของ Volvo Group Truck Technology

ASEAN BUSINESS AWARDS
THE PRIDE OF THAILAND
THE WINNER OF ASEAN BUSINESS AWARDS 2016

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของพวกเรา รางวัล ASEAN Business Awards (ABA) เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดย Business Advisory Council (ASEAN-BAC) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีความโดดเด่นในกลุ่มธุรกิจประเทศอาเซียน ซึ่งในปี 2016บริษัท ไทยรุ่งเอ็นเนอร์จี จำกัด เป็นตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวของประเทศไทยในเวทีอาเซียนที่ได้รับรางวัลนี้